MSA získalo dotaci na realizaci úsporných opatření v oblasti energetiky

MSA získalo dotaci na realizaci úsporných opatření v oblasti energetiky

04.09.2019

Celý projekt je realizován prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Celková hodnota dotace z EU je téměř 10 mil. Kč.

Jeho cílem bude zrealizovat energeticky úsporná opatření, a to formou instalací plynových infrazářičů ve výrobních prostorách,nových plynových kotlů v kotelnách jednotlivých hal, rušení hlavní kotelny v areálu MSA a dále rekonstrukce osvětlení ve výrobních halách, kde budou původní zářivky nahrazeny moderními LED svítidly. Nové moderní LED osvětlení svým výkonem nahradí 6 stávajících světel, ale spotřebuje jen 185 W, což je asi pouze 8 % energie oproti současnému stavu!

Realizací projektu tedy ušetříme min. 92 % nákladů na osvětlení TVH a NVH. LED světla budou navíc řízena automatickým systémem,který bude tlumit jejich výkon při silném vnějším osvitu sluncem,což ještě navýší úspory energií. Dalším přidanou hodnotou bude snížení nákladů na zmírnění negativních ekologických dopadů.

Následující část projektu je primárně zaměřena především na ochranu životního prostředí a snížení škodlivin vypouštěných do ovzduší. Mezi hlavní hodnocené látky znečišťující vzduch patří zejména tuhé látky (TZL), oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOX),oxid uhelnatý (CO) a oxid uhličitý (CO2). Tyto polutanty jsou vzhledem k jejich negativním účinkům na kompletní ekosystém pravidelně monitorovány a měřeny.  Výstupy tohoto měření pak slouží ke stanovení kvality ovzduší a kvantifikaci jeho znečištění.

V oblasti úspory energií a ochrany životního prostředí nás tak tento projekt posune o velký krok dopředu!

Celý dokument je k dispozici v sekci "Ke stažení" - http://www.msa.cz/uploaded/ke-stazeni/msa-projekt.pdf

Katalogy
Reference
Ke stažení