POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Společnost MSA, a.s. považuje za svůj strategický úkol zajišťovat spokojenost zákazníků, prosperitu a vysoce efektivní produkci průmyslových armatur při současném maximálním respektování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí a jaderné bezpečnosti. V návaznosti na udržování a trvalé zlepšování integrovaného systému managementu (IMS) - systému kvality dle ISO 9001 (QMS), systému environmentálního managementu dle ISO 14001 (EMS) a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 45001 (SM BOZP); systému řízení kvality dle API spec Q1, dle 2014/68/EU PED a dle platné jaderné legislativy - se vedení společnosti MSA, a.s. zavazuje plnit následující teze politiky:

 • Spokojenost našich zákazníků chceme nadále zvyšovat vývojem spolehlivých technických řešení na míru jejich specifických požadavků v rámci celého portfolia našich výrobků.
 • Průběžně vyhodnocovat spokojenost našich zákazníků a výstupy hodnocení používat ke zvyšování úrovně nabízených služeb a lepšímu pochopení potřeb zákazníků.
 • Klást vysoký důraz na kvalitu výroby a dodržování termínů dodávek našich výrobků zákazníkům.
 • Zavazujeme se chránit životní prostředí, včetně prevence znečištění s důrazem na oblasti ovzduší, nakládání s odpady a nakládání s chemickými látkami. Dále se zavazujeme neustále zlepšovat náš systém environmentálního managementu.
 • Plnit zákonné požadavky na ochranu životního prostředí a řídit se principy EMS.
 • Zavazujeme se zajistit bezpečné a zdravé pracovní podmínky týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví. Dále se zavazujeme neustále zlepšovat náš systém managementu bezpečné práce. Budeme odstraňovat nebezpečí a snižovat rizika systému managementu bezpečné práce a projednávat tuto politiku s našimi pracovníky.
 • Plnit zákonné požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, přičemž vedení a všichni zaměstnanci přijali zásadu, že pracovní činnost nemůže být prováděna na úkor zdraví a musí být vyloučeny veškeré nebezpečné pracovní postupy. Vedení společnosti se zavazuje na projednávání otázek BOZP se zástupci zaměstnanců.
 • Integrovat požadavky jednotlivých předpisů pro systémy řízení kvality, životního prostředí a bezpečnosti  a ochrany zdraví při práci pro lepší provázanost a správné uchopení všech požadavků jako jednoho komplexu.
 • Provádět hodnocení procesů v systému dle ukazatelů s vysokou vypovídající hodnotou, nastavených na základě mnohaletých zkušeností, jako součást neustálého zlepšování.
 • Problémy diskutovat a rizika související s činnostmi naší společnosti a plynoucí z interních a externích aspektů analyzovat, abychom předcházeli jejich nežádoucím důsledkům.
 • Trvale motivovat všechny zaměstnance, podílet se na rozvoji jejich kvalifikace a dbát na jejich spokojenost a zdraví, stejně jako prohlubovat povědomí všech zaměstnanců v otázkách kvality, ochrany životního prostředí, BOZP a zajištění požadavků jaderné bezpečnosti. Každý zaměstnanec zná svou odpovědnost a pravomoc při plnění cílů a zabezpečení funkčnosti IMS.
 • Vedení společnosti MSA, a.s. si je vědomo významnosti kvality produktů a jejich vlivu na jadernou bezpečnost. Zavazuje se zajistit, aby při výrobě zařízení pro jaderné elektrárny nebyla jaderná bezpečnost ohrožena jinými prioritami.
 • Vedení společnosti MSA, a.s. trvale přebírá odpovědnost za plnění závazných povinností vůči zainteresovaným stranám a za plnění příslušných požadavků stanovených ve vnitřní a vnější normativní dokumentaci a zákonech prostřednictvím jejich implementace, a za neustálé zvyšování efektivity a účinnosti integrovaného systému řízení, jehož rozsah pokrývá veškeré procesy a provozy ve společnosti MSA, a.s.
 • Vedení společnosti MSA, a.s. se zavazuje k realizaci této politiky systému řízení, zajištění zdrojů pro plnění této politiky a také k seznámení všech zaměstnanců podniku s jejím zněním. Od všech zaměstnanců se očekává spolupráce při realizaci této politiky.
 
 
 
 
Katalogy
Reference
Ke stažení