POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

SKUPINY SPOLEČNOSTÍ HLAVNÍ STROJÍRENSKÉ DIVIZE v rámci ООО „TMK ETERNO“, АО „SOT“, MSA a.s., АО „RAZ“ ООО „TMK ETERNO“, АО „SOT“, MSA a.s., АО „RAZ“ jsou závody, které jsou součástí PAO „TMK“ (dále jen závody Skupiny) a jsou výrobci prvků potrubí, uzavíracích armatur pro jaderná zařízení, hutní zařízení, zařízení pro palivoenergetický komplex a zařízení pro další průmyslové odvětví. Provádějí rozpracování konstrukční dokumentace, nákup surovin, materiálů a komponentů, výrobu a dodávku výše vyjmenovaných výrobků zákazníkům.

Závody Skupiny se zavazují plnit poslání, hlavní cíle a klíčové strategické úkoly PAO „TMK“, které jsou vyhlášeny v Politice v oblasti kvality Skupiny TMK.

 • Prioritní význam je kladen na plnění požadavků zákazníků za účelem dosažení jejich spokojenosti, akcionářů, personálu a společnosti jako celku.
 • Studium trhů, vyhledávání nových odběratelů a nových druhů výroby.
 • Výroba a nabídka na domácích a zahraničních trzích, kvalitní a konkurenceschopné výrobky, které odpovídají stanoveným požadavkům.
 • Uspokojování potřeb a očekávání zainteresovaných stran při zjišťování jaderné bezpečnosti vyráběného zařízení pro jadernou energetiku.
 • Zlepšování pracovník podmínek.
 • Minimální možný negativní vliv výroby na životní prostředí, shoda s legislativními požadavky a rovněž mezinárodními, národními a oborovými normami, tak kde je to aplikovatelné, se zajištěním prioriy ekologické bezpečnosti.
 • Pro realizaci uvedených zaměření jsou na závodech Skupiny rozpracovávány a zaváděny systémy: managementu kvality, který odpovídá požadavkům ISO 9001:2015/GOST R ISO 9001-2015 a ISO 19443:2018/GOST R ISO 19443-2020, STO Gazprom 9001, ekologického managementu, který odpovídá požadavkům ISO 14001:2015/GOST R ISO 14001-2016; managementu bezpečnosti zdraví při práci a průmyslové bezpečnosti, který odpovídá ISO 45001:2018/GOST R ISO 45001-2020; managementu kvality, který odpovídá specifikaci API.Q1 a Směrnici Evropské unie PED 2014/68/EU (dále jen systémy managementu).
 • Klíčová zaměření a cíle v oblasti kvality, ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a zajištění bezpečnosti práce:

 • Podpora a rozvoj kultury jaderné bezpečnosti v závodech Skupiny.
 • Zajištění požadované úrovně kvality výrobků, vyvíjených a vyráběných pro jadernou energetiku, při bezpodmínečné prioritě na jadernou bezpečnosti před ekonomickými a výrobními cíli organizace.
 • Zvyšování bezpečných pracovních podmínek a racionálního využití přírodních zdrojů při organizaci výrobních postupů včetně investičních programů.
 • Použití nejlepších dostupných technologií v oblasti kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví v různých stádiích výroční činnosti.
 • Při plánování a realizaci investičních projektů zajištění snižování negativního vlivu na životní prostředí.
 • Zajištění shody činnosti podniku s právními a dalšími požadavky v oblasti BOZP, průmyslové bezpečnosti, a ochrany životního prostředí./li>
 • Využití progresivních metod při organizaci činností, použití pružné organizační struktury, která se adaptuje na konkrétní podmínky podnikání a výroby a využití moderních technologií.
 • Zajištění nezbytnými organizačními, finančními a materiálně technologickými zdroji.
 • Součinnost se spolehlivými dodavateli kvalitních surovin, materiálů, komponentů a nakupovaných výrobků pro rozvoj produktivní spolupráce na vzájemně výhodném základě, stanovení opatření a nástrojů řízení externích dodavatelů.
 • Zvýšování kompetence a kvalifikace personálu, zapojení vedoucích, specialistů a výrobního personálu do práce na zlepšení kvality, ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti práce formou využití nových nástrojů managementu, vytváření nových schémat motivace a rovněž rozvoje sociální sféry.
 • Odstraňování nebežpečí, řízení významných ekologických aspektů, rizik a příležitostí v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí řízení rizik a příležitostí v oblasti kvality za účelem předcházení vzniku nehod, úrazů a havarijních situací.
 • Zapojení zaměstnanců a zainteresovaných stran (dodavatelů, zákazníků) do aktivní činnosti za účelem dodržování požadavků v oblasti kvality, ochrany životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti práce.
 • Nepřetržité zlepšování a zdokonalování všech druhů prací uvnitř organizace a rovněž systémů managementu formou optimalizace procesů systému managementu, snižování vnitřních výrobních nákladů zvyšování produktivity práce a zvyšování kvality výroby.
 • Vedení závodu Skupiny se za účelem dosažení uvedených cílů zavazuje řídit základními principy činnosti:

 • Vyčleňovat potřebné zdroje pro každodenní fungování společnosti a zvyšovat výkonnost systémů managementu.
 • Zajišťovat shodu s platnými požadavky, trvale zlepšovat a zvyšovat výkonnost systémů managementu a garantovat, že další priority nesnižují jadernou bezpečnost.
 • Provádět nepřetržitou analýzu Politiky z hlediska její adekvátnosti, vhodnosti a efektivnosti.
 • Realizovat zakázky této Politiky a podporovat zaměstnance, kteří přispívají k výkonnosti systému.
 • Každý zaměstnanec závodů Skupiny nese odpovědnost za kvalitu své práce, poctivě vykonává svoji práci, považuje zaměstnance na následující operaci za svého odběratele a uvědomuje si důležité shody s požadavky stanovenými systému managementu. Tato Politika se dává na vědomí všem zaměstnancům závodů Skupiny a je přístupná pro všechny zainteresované strany.
Katalogy
Reference
Ke stažení